नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय लाहान, सिराहा
लाहान, सिराहा

मुख्य कार्यहरू

हाम्रो कार्यक्रम .....

क. घर जग्गा रजिस्ट्रेसन

ख. नामसारी

ग. दाखिल खारेज

घ. शंसोधन

ङ. छुट जग्गा दर्ता 

च. मोठ अभिलेख  संरक्षण

छ. तामेली व्यवस्थापन

ज. राजस्व संकलन

झ. जिन्सी व्यवस्थापन

ट. कम्प्युटर वाट जग्गा धनि पुर्जा वितरण

ठ. जग्गा रोक्का र फुकुवा

ड. दर्ता र चलानी

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)